KALDIRMA ve İLETME EKİPMANLARI

Kaldırma ve İletme Ekipmanları; işletmelerde sürekli olarak gerek personel gerekse yük ve malzeme kaldırılmasında ve taşınmasında kullanılan belirli periyotlarda kontrol edilmemesi sonucunda olumsuz sonuçlar doğurabilecek yapısal olarak tehlike barındıran makinalardır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği tüm kaldırma ve iletme makinalarının Periyodik Kontrollerinin yapılması zorunludur.

Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makina mühendisleri, makina veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makina tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir. CEOTEK MÜHENDİSLİK ; Kaldırma ve İletme Ekipmanlarınızın periyodik kontrolleri ile ilgili kullanım ve imalat standartları kapsamında Dinamik ve Statik yük testlerini gerçekleştirmektedir. Bu testler, işletmeniz tarafından ekipmanın kapasitesine göre önceden hazırlanmış yüklerle yapılabileceği gibi talep etmeniz durumunda tarafımızdan da deney yükleri tedarik edilebilmektedir.

HİZMETLERİMİZ


▶ Forklift
▶ Mobil Vinç
▶ Kule Vinç
▶ Vinç (Köprülü, Portal, Monoray, Pergel vb.)
▶ Araç Kaldırma Lifti
▶ Transpalet
▶ Platform (SÇP, YSİP, AED), Manlift
▶ Caraskal (Elektrikli ve Manuel)
▶ Zincirli ve Halatlı Çektirmeler
▶ Cephe Asansörü
▶ Yük Asansörleri
▶ Kanca Altı Kaldırma Aparatları
▶ Sapan, Mapa, Trifor
▶ Atelye Tipi Lift ve Krikolar

image description
EKİPMAN ADI
KONTROL PERİYODU
(Azami Süre) (İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*
Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2), (3), (4), (5) Standartlarda süre belirtilmemişse
1 Yıl
TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 81– 3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386- 2, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, TS EN 12159, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480- 1, TS ISO 12482,(Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) ASME B30.17(8), FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 13015+A1 standartında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.
İstif Makinesi (forklift, Transpalet, Lift) Standartlarda süre belirtilmemişse 3Yıl TS 10689, TS EN ISO 3691-5, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yapı İskeleleri (6),(7) Standartlarda süre belirtilmemişse 6 Ay TS EN 1495 + A2 ve TS EN 1808 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK-II’nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.
        (1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı
        , dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.
        (2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde 
        ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır
        (3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. 
        Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas 
        alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren 
        tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)
        (4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik 
        ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.
        (5) Asansörler ile ilgili standartlar; 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği 
        kapsamı haricinde kalan işyerlerinde dikkate alınır.
        (6) İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile 
        mimarlık bölümü mezunları, inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine ve inşaat 
        teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır.
        (7) İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir.
        (8) (Ek:RG-24/4/2017-30047) Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME B30.17” standardına uygun 
        olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen periyodik kontrole ek olarak vinçler, yılda en az bir kez uygun 
        tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir ve nominal yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde sehim kontrolü yapılır.
        (*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada 
        belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. 
        Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik 
        test ve deneyler uygulanmayacaktır.
      
loader